ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
27 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมุฮายีรีนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2565 จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ย. 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ก.ย. 2564 จ้างปรับปรุงซ่อมเเซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ (ร.๓๑ รอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 ก.ย. 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรู้ลมุฮายีรีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดภาคเรียน) ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดภาคเรียน) ๒๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ส.ค. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมุฮายีรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 ก.ค. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค. 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม ยู เอช ที) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิ.ย. 2564 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 มิ.ย. 2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง