ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
10 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้อง (ร้านเจี๊ยบบ้านสวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

9 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

29 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน อักษรทอง ถึงหน้าปากซอยร่มเย็น หมู่ที่่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

29 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ จุด โดยวิธีคัดเลือก

20 ต.ค. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไท-พวน

20 ต.ค. 2564 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่

20 ต.ค. 2564 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านถนนแค ถึงหลังรั้ววัดถนนแค หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่

20 ต.ค. 2564 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านนายประวัติ พิมพาภรณ์ ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่

20 ต.ค. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนสิรัญญา ๓ ซอย ๓

15 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี กุศลส่ง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

14 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

5 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน อักษรทอง ถึงหน้าปากซอยร่มเย็น หมู่ที่่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

5 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ จุด โดยวิธีคัดเลือก

4 ต.ค. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน อักษรทอง ถึงหน้าปากซอยร่มเย็น หมู่ที่่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

4 ต.ค. 2564 โครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ จุด

27 ก.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยจักสาน (หอมจันทร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยจักสาน (หอมจันทร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

6 ก.ย. 2564 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี กุศลส่ง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

2 ก.ย. 2564 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

22 ม.ค. 2564 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยร่วมจิตร ถึงซอยร่วมใจ หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี